Työehtosopimukset

Työehtosopimus on tärkein jäsenetusi. Se on liiton alojen työtä määrittelevä perussopimus, jonka ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä. Työehtosopimuksessa sovitaan muun muassa palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne.

Teollisuusliitto neuvottelee työehtosopimukset yhdessä työnantajaliittojen kanssa.

Työehtosopimuksista päättäminen

Työehtosopimuksista päättää Teollisuusliiton valtuusto tai hallitus. Tes-tavoitteet asetetaan ammattiosastojen tekemien aloitteiden pohjalta, lopullisen päätöksen tavoitteista tekee sektorijohtokunnan esityksestä liiton hallitus. Hallitus myös päättää liiton solmimien työehtosopimusten irtisanomisesta.

Jos sektorijohtokunta sopimusalan työehtoneuvottelukunnan esityksestä toteaa neuvottelutuloksen syntyneeksi, liiton hallitus päättää hyväksytäänkö neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi. Hallitus voi myös siirtää asian käsittelyn valtuustolle tai järjestää neuvottelutuloksesta neuvoa-antavan liittoäänestyksen.

Keskusjärjestötasolla syntyneen keskitetyn työmarkkinaratkaisun käsittelee liiton valtuusto.

Sektorit ja työehtosopimukset

Teollisuusliitossa edunvalvonta- ja työehtotoimintaa hoidetaan neljällä eri sektorilla, jotka ovat kemian sektori, teknologiasektori, puutuotesektori ja erityisalojen sektori. Sektorikohtaiset sopimusalat ja niiden työehtosopimukset:

 

Kemian sektori

Teknologiasektori

Puutuotesektori

Erityisalojen sektori